Proponujemy Państwu w ramach usługę „nadzór bhp” wykonywaną w formie outsourcingu na
      podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.

      Zakres tematyczny zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
      2 września 1997 r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia
      18 września 1997 r, z późn. zm.).

      Pracodawcy dzięki outsourcingowi płacą niższe składki i nie muszą prowadzić pełnej
      dokumentacji kadrowo-finansowej zatrudnionych przez firmę zewnętrzną pracowników.

     
Obniżenie kosztów odbywa się często kosztem pracownika zatrudnionego przez firmę świadczącą
      usługi outsourcingowe który po prostu zarabia mniej niż byłby zatrudniony w firmie macierzystej.

      W ramach tej usługi wykujemy między innymi:

 • szkolenia wstępne i okresowe bhp,
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji bhp,
 • udział w postępowaniu powypadkowym,
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp,
 • pomoc pracodawcy w przeprowadzeniu badań środowiskowych i nadzór nad nimi,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. PIP i PIS,
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp,

      Usługę tą wykonujemy w ramach:

 • umów o stałej współpracy
 • istnieje możliwość jednorazowych zleceń w zależności od potrzeb