1) Ryzyko Zawodowe

      Co to jest ryzyko zawodowe?

      Definicja z rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
      1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź.
      zm.) stanowi:

      Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych
      z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych
      skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu      
     
wykonywania pracy.

      Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

      Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy przeprowadzić zanim oddamy
      stanowisko pracy do eksploatacji ,natomiast następne:

  • w momencie tworzenia nowych stanowisk pracy,
  • w momencie kiedy wprowadzimy zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
  • w przypadku dość ważnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy,
  • po wykonaniu pomiarów oświetlenia.


      Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników o ryzyku zawodowym ( art. 226 Kodeksu
      Pracy), ale żeby to zrobić, musi ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w
      zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

      2) Wypadki przy pracy, związane z pracą, wypadki w drodze do pracy i z pracy.

     
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika?

      Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
      okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) pracodawca, którego
      pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą dokumentację
  • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

      Już sam fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Proponujemy Państwu
      fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej
      dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować
w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia
      zdarzenia przez poszkodowanego.